Arkiv för kategori: Uncategorized
 • På vilket sätt blir det bättre för de sjuka vid Varberga, Mikaeli och Karla vårdcentraler om dessa vårdcentraler slår igen och de i stället måste ta sig till Olaus Petri vårdcentral? Den frågan ställer Ola Karlsson, moderat oppositionsråd, i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.
 • Förslaget att lägga ner de tre vårdcentralerna finns i slutrapporten om Närsjukvårdscentrum i Örebro som presenterades i april i år. Rapporten är resultatet av det uppdrag som (S), (V) och (Mp) gav i budget för 2017.
 • Rapportens förslag innebär att tre vårdcentralerna Mikaeli, Varberga och Karla i praktiken stängs. I stället byggs en ny jättevårdcentral bredvid nuvarande Olaus Petri vårdcentral. Den nya jättevårdcentralen ska alltså ersätta minst 4 av dagens vårdcentraler, med möjlighet att expandera ytterligare.
 • Den nära sjukvården och våra vårdcentraler måste utvecklas. Antalet äldre ökar, antalet kroniker ökar, samarbetet med äldreomsorgen måste utvecklas och där har närsjukvården en nyckelroll. Kontinuiteten måste förbättras så att våra patienter har möjlighet att träffa samma läkare vid varje besök.
 • Jag förstår inte varför en utveckling av den nära sjukvården måste kräva en centralisering och skapande av jättevårdcentraler. Att göra det längre att ta sig till den nära sjukvården gynnar varken de sjuka eller vårdens medarbetare. Det finns stora risker att det gör det ännu svårare att få fasta läkare till våra vårdcentraler, avslutar Ola Karlsson.Ola ambulans
Annonser
 • Det måste finnas fasta läkare på våra vårdcentraler och det måste vara lätt att snabbt få träffa en läkare. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Regionen i en kommentar till den statliga utredning som Anna Nergårdh presenterade idag.
 • Socialdemokraterna har misslyckats med att få tillräckligt många fasta läkare till vårt län. Det finns vårdcentraler som under flera år varit helt beroende av hyrläkare och där det är svårt som patient att få tid snabbt.
 • Fasta läkare är särskilt viktiga för kroniker, patienter som lever med t.ex. diabetes eller cancer livet ut. En fast läkarkontakt skapar både bättre kvalitet i vården, bättre livskvalitet och bättre trygghet för patienten.
 • Vi i Alliansen har under flera år lagt förslag för att stärka och förbättra den nära sjukvården. Det är hög tid att se till att sjuka snabbt kan få träffa läkare och få rätt vård. Sjuka ska få vård i tid, inte vänta länge i en vårdkö, avslutar Ola KarlssonOla Karlsson

Bättre vård för patienter med kroniska sjukdomar.

Lämnat in en interpellation till Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Allt fler patienter lever med kroniska sjukdomar, det kan handla om t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller cancersjukdomar. Delvis är det mycket bra, eftersom det är en följd av att allt fler överlever det som tidigare ofta innebar en dödsdom, en hjärtinfarkt eller cancerdiagnos.

Patienter med kroniska sjukdomar, kroniker, ställer andra krav, och har andra behov, på och från sjukvården. För kroniker är kontinuitet en mycket viktig faktor för kvaliteten i sjukvården och därmed också för livskvaliteten. Därför att de med kroniska sjukdomar behöver återkommande kontakter med, och besök i, sjukvården. Ofta handlar det om livsnödvändiga kontakter livet ut. Det kan handla om att om regelbundna provtagningar, avstämningar av läkemedel, kontroller och kompletterande behandlingar.

Kontinuiteten handlar till stor del om möjligheten att ha kontakt med samma läkare, samma sjuksköterska och övriga medarbetare i vården. Kontinuitet skapar kvalitet för kronikern. Har man samma läkare varje gång behöver man inte berätta sin sjukdomshistoria igen, och igen. Läkaren vet vilka läkemedel som provats genom åren, vilka reaktioner de gett, och hur sjukdomen utvecklats. Risken att tappa bort viktig information och kunskap minimeras och förutom kvalitet i vården ges också trygghet för patienten att veta att vårdens medarbetare vet och kan patientens historik.

Många av besöken i vården ska, och kommer att, ske på vårdcentralen. Då är det viktigt att det finns fasta läkare, för att skapa förutsättningar för kontinuitet och kvalitet, på alla våra vårdcentraler.

Därför gör det mig så orolig när flera vårdcentraler i vårt (S)-styrda län är helt beroende av hyrläkare. Hur ska bra kontinuitet, kvalitet och trygghet kunna skapas för länets alla kroniker? Jag anser att även patienter med kroniska sjukdomar i t.ex. Askersund, Hallsberg och Ljusnarsberg ska ha samma rätt till trygghet och kvalitet som patienterna i t.ex. Kumla.

Det är också allt fler äldre som lider av kroniska sjukdomar. Jag anser att de har rätt till en god sjukvård med trygghet och kvalitet oavsett var i länet de bor.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

Hur kommer du att säkerställa att patienter med kroniska sjukdomar får sjukvård med kontinuitet, kvalitet och trygghet oavsett var man bor i länet?

Vad kommer du att göra för att se till att länets vårdcentraler får fler fasta läkare?Ola Karlsson

 

 

– Jag tycker att det är mycket viktigt att förbättra arbetsvillkoren för sjukvårdens medarbetare, säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Regionen. Det är nödvändigt om sjukvården ska kunna rekrytera och behålla tillräckligt många läkare och sjuksköterskor. Därför lägger jag fram en interpellation (fråga) till Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) om varför inget hänt med de förslag som Alliansen lagt.

– För mer än ett och ett halvt år sedan lade vi i alliansen en motion om ”mänsklig arbetstid i sjukvården”. Vi hade reagerat på de arbetsscheman som många i sjukvården jobbar i. Vi föreslog förändringar och försöksverksamhet för att få vettigare arbetsvillkor för sjukvårdens medarbetare.

– Vi lade motionen i augusti 2016. Nu, i april 2018, har fortfarande inget hänt trots att vi vet att vårdplatser stängs, operationer inte görs i tid och att det saknas fasta läkare.

– Vi skrev i motionen att det är många signaler som visar rött i Regionen. Det var, och är:

 • Hög sjukfrånvaro.
 • Svårigheter att rekrytera, både läkare, sjuksköterskor och andra grupper av medarbetare.
 • Många väljer att sluta jobba i vården.
 • Många av de som utbildar sig till sjuksköterska väljer att inte börja i sjukvården.

– Vi skrev att ett av de problem som vi får höra om när vi träffar vårdens medarbetare handlar om arbetstiderna. Man lyfter fram problem både med att kombinera jobbet med ett familjeliv och även möjligheterna till återhämtning efter arbetsdagens slut.

– Det är hög tid att ta tag i problemen. Varför har inget hänt Andreas Svahn? Ola Karlsson

Ställer en interpellation om väntetiderna för de med prostatacancer:

Varför ska den som har prostatacancer behöva vänta så länge på sin behandling om han bor och söker vård i Örebro län?

Den årliga rapporten från Nationella prostatacancerregistret, NPCR, som presenterades i höstas visar att Region Örebro län inte ligger i framkant när det gäller att behandla prostatacancer snabbt.

Rapporten visar att för patienter med operation (som primärterapi) är den totala väntetiden från remiss till behandling 180 dagar för Örebro, 158 dagar för riket medan bästa landstinget klarar det på 117 dagar. Allt räknat som medianvärde[1].

För patienterna som får strålterapi (som primärterapi) är den totala väntetiden till behandlingsstart för Örebro 202,5 dagar, för riket 197 medan bästa landsting klarar det på 159 dagar. För patienterna som får både hormonbehandling och strålning (som primärterapi) är den totala väntetiden i Örebro 124,5 dagar, för riket 118 dagar medan snabbaste landstinget Värmland klarar det på 77 dagar.

Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i prostatan. Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män per år och är Sveriges vanligaste cancerform. Tidigare Socialminister Göran Hägglund inledde under Alliansregeringen ett arbete med att förbättra och snabbare behandling av cancer. Regionala cancercentra inrättades och arbetet med nivåstrukturering inleddes liksom arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp. Vård- och väntetider har kortats men fortfarande väntar allt för många cancersjuka allt för länge på sin behandling.

Jag och Moderaterna vill att sjuka ska få vård i tid. Det är särskilt viktigt för patienter med cancer. Jag anser att Region Örebro län, med ett Universitetssjukhus, ska ligga i framkant när det gäller att behandla cancer snabbt och effektivt. Region Örebro län borde tillhöra den bättre halvan av landsting, inte som nu i den sämre halvan.

Jag vill därför ställa frågan:

Vad tänker du vidta för åtgärder för att se till att patienter i Örebro med prostatacancer kan få behandling lika snabb och god behandling som bland de bästa landstingen i landet?

[1] Medianvärde=värdet för den mittersta individen, dvs hälften har fått vänta längre.

Allt fler sjuka får vänta på vård.

Köerna växer till specialistsjukvården både här i länet och i hela landet. Alliansregeringen införde den s.k. kömiljarden vilket ledde till att vårdköerna kortades kraftigt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Regeringen valde att avskaffa kömiljarden och nu växer köerna till vården kraftigt över hela landet.

Jag brukar till varje budgetdebatt visa hur många som tvingas vänta länge på vård i vårt län och av en händelse hittade jag härom dagen mina bilder från 2012 års budgetdebatt, de översta siffrorna. 2017 år siffror är de nedersta:20171024_111132

Jag anser att Regionens viktigaste uppgift är att ge sjuka vård och att den vården ska ges i tid.

Vilka åtgärder avser du vidta för att se till att sjuka ska kunna få vård i tid?

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M)Ola Karlsson

Interpellation

Det är viktigt med fler fasta läkare:

 • för patienterna
 • för patientsäkerheten
 • för arbetsplatsen
 • för effektiviteten
 • för kostnaderna

För många patienter är det väldigt viktigt att kunna träffa samma läkare vid varje besök på ex vårdcentralen. Det skapar trygghet att känna och känna igen sin läkare, det skapar säkerhet när läkaren redan har mycket information om patienten, det skapar effektivitet när läkaren kan koncentrera sig på förändringar och inte behöver lägga mycket tid på att få grundläggande information från patienten. Det är extra viktigt för de allt fler patienter som har kroniska sjukdomar, som t.ex. diabetes eller en cancerdiagnos.

Det är också viktigt för arbetsplatsen med fasta läkare som kan rutiner och känner sina arbetskamrater. Det sparar tid och leder till bättre effektivitet om det är väl fungerande arbetslag, där man inte ständigt behöver lära upp nya medarbetare om verksamhetens rutiner och processer. Det blir dyrare med fler hyrläkare.

Därför är det så oroande att kostnaderna för hyrläkare ökar i Region Örebro län. År 2013 var kostnaderna i primärvården drygt 40 miljoner kronor medan de stigit till knappt 100 miljoner kronor år 2016. I september är kostnaderna hittills i år 80 miljoner i primärvården. I psykiatrin har kostnaderna stigit med 7 miljoner kronor mellan 2016 och 2017 för perioden januari-september.

I handlingsplanen för ekonomi i balans som beslutades 2016 fanns ett särskilt uppdrag att minska hyrläkarkostnaderna, trots det fortsätter de att öka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder planeras för att säkra att patienterna ska kunna få en fast läkarkontakt och att beroendet av hyrläkare kan minskas?

Karlskoga den 23 oktober 2017

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M)