• Kapa köerna för att sjuka ska kunna få vård i tid, ge sjuka äldre bättre vård och ge vårdens medarbetare bättre verktyg så att de lättare klarar sina viktiga jobb. Det är några av de rejäla satsningar vi i Alliansens föreslår i vår gemensamma budget för Region Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd efter dagens beslut om budget i Regionstyrelsen.
 • Örebro län tillhör de sämre länen i landet på att ge sjuka vård i tid. I augusti i år var det mer än 6000 patienter som väntat mer än 90 dagar på besök eller nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen tycker inte att det är acceptabelt utan föreslår mer pengar och andra arbetssätt för att korta köerna.
 • Antalet äldre kommer att öka kraftigt i vårt län samtidigt som sjukvården för gamla måste förbättras. Därför vill vi i Alliansen förbättra kunskaperna med ett geriatriskt centrum, arbeta förebyggande med Seniorhälsa och förbättra vården med bl.a vårdcoacher för mångbesökare på akuten. Våra gamla är värda en bättre sjukvård.
 • Antalet hyrläkare ökar och kontinuiteten brister på många ställen i vården. Vi i Alliansen vill ge vårdens medarbetare bättre verktyg att klara sina viktiga jobb genom nytt vårdinformationssystem, bättre schemaläggning och satsningar på kompetensutveckling Det måste kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet när man jobbar i länets sjukvård.
 • Fler företag och fler som jobbar kräver både satsningar på nyföretagande i länet och att Regionen välkomnar företagsamhet inom sjukvården. Det är bra både för patienter och medarbetare att det finns möjlighet att välja både vårdgivare och arbetsgivare.
Annonser

– Fortsatt långa köer till vården med (S) förslag till budget för Regionen. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i en kommentar till den budget som (S), (V) och (Mp) presenterat. Dagens långa köer är ett socialdemokratiskt misslyckande och tyvärr är det länets patienter som får betala priset.

– Örebro län har bland de längsta vårdköerna i landet och jag ser inga skarpa förslag för att korta dem. Jag kan inte förstå varför de som är sjuka i vårt län ska behöva vänta längre på operation eller behandling än sjuka i andra län.

– Jag ser tre viktiga och stora utmaningar som måste hanteras och lösas i regionen:

 1. Köerna till sjukvården måste kortas, sjuka ska få vård i tid.
 2. Vårdens medarbetare måste få bättre verktyg att klara sina viktiga jobb, det kräver bättre arbetsvillkor, bättre IT-system, bra handledning och närvarande chefer.
 3. De mest sjuka äldre måste få bättre sjukvård, både för att det blir allt fler äldre men också för att det är en grupp där vården inte fungerar tillräckligt bra idag.

– Majoritetens förslag till budget räcker inte till. Det behövs ett nytt styre i Region Örebro län, så att sjuka ska kunna få vård i tid, avslutar Ola Karlsson.

 • Ny järnväg Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är avgörande för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken Stockholm- Oslo. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Åtgärdsvalsstudien som kom från Trafikverket i dag är tydlig på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förstärka järnvägen och tågtrafiken efter sträckan Stockholm-Oslo. Det är också ett välkommet besked att Trafikverket nu går vidare och gör fördjupade analyser av de olika åtgärdsförslagen.
 • Snabb tågtrafik som knyter ihop Örebro med Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad skulle förbättra arbetsmarknaden dramatiskt och skapa goda möjligheter till nya jobb och nya företag i hela regionen. Att knyta ihop städerna till en gemensam arbetsmarknad vore väldigt, väldigt bra.
 • Nu när planerna på storregioner med en skarp gräns mellan Örebro och Värmland fallit finns bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken tillsammans, avslutar Ola Karlsson.
 • Det finns inget oetiskt eller fel i försvarsjobben i Karlskoga. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Det är fel av majoriteten i Region Örebro län att stämpla de jobben och företagen som oetiska. Tvärtom är det både viktigt och riktigt att jobba med att tillverka vapen som försvarar frihet och demokrati. Att vi har många som jobbar i försvarsindustrin och i företag som är underleverantörer till dem är bra för länet.
 • Regionens Ekonomi- och ägarutskott tog i går beslut om nya riktlinjer för placeringar av regionens pengar. Beslutet innebär att det inte skulle vara etiskt eller ansvarsfullt att placera i företag som tillverkar vapen.
 • Jag anser att detta är fel. Det är fel att utesluta placeringar i företag som producerar vapen eller försvarsmateriel för att försvara Sverige och andra demokratier. Svenska vapen försvarar på många platser frihet och demokrati. Det är dessutom tusentals arbetstillfällen i länet som finns i företag som producerar försvarsmateriel eller komponenter och delar till försvarsmateriel, avslutar Ola Karlsson.
 • Det blir lägre pension för sjuksköterskorna om det rödgröna förslaget om s.k. ”bankskatt” genomförs. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, som lägger fram en interpellation till Regionstyrelsens nya ordförande Andreas Svahn idag.
 • En skatt på finansiella transaktioner träffar inte bara banker utan till stor del försäkringsbolag och pensionsförvaltare. För KPA som förvaltar stora delar av Regionens pensioner slår en ny skatt direkt mot pensionerna.
 • (S)-förslaget om bankskatt leder inte bara till lägre pensioner för vårdens medarbetare. Det leder också till högre kostnader för Region Örebro län, både för försäkringar och för ekonomiförvaltningen.
 • Förslaget innebär införandet av en särskild skatt med 15% på lönesumman för de som jobbar med finansiella tjänster. För Region Örebro län innebär det nya direkta kostnader för internbank, avbetalningstjänster, finansförvaltning samt pensionsförvaltning, därför att de som arbetar med dessa tjänster får den nya särskilda skatten.
 • Jag tycker det vore bättre att använda landstingsskatten till att korta köerna och förbättra sjukvården istället för att betala nya skatter. Jag vill nu få en tydlig redovisning av dels hur stora extra kostnader som förslaget skulle innebära för Region Örebro län, dels hur mycket lägre pensionerna blir om det rödgröna förslaget genomförs, avslutar Ola Karlsson.

– Det är dåliga betyg för den (S)-styrda sjukvården i Örebro när SKL mäter resultaten för Sveriges olika landsting och regioner. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län med anledning av SKLs rapport om resultaten i svensk hälso- och sjukvård.

– Att vara bland de tre sämsta landstingen i landet inom områden som psykiatri, stroke, reumatoid artrit och väntetider duger inte. Det finns ingen anledning att den som är sjuk i Örebro ska behöva vänta längre på vård än den som blir sjuk i ett annat län. Det finns heller ingen anledning att Örebro län ska ha sämre resultat än rikssnittet när vi har ett Universitetssjukhus i länet.

– Örebro visar bäst resultat i landet inom området njursjukvård, vilket är mycket bra, men det räcker inte för att väga upp de andra resultaten. Vi borde lära mer av Alliansstyrda Jönköping och Halland som båda hamnar i Sverigetopp, avslutar Ola Karlsson.

 

Att planerna på storregion faller är ett mycket positivt besked för länets sjukvård. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Skrotad storregion innebär större trygghet för Universitetssjukhuset, USÖ, i och med att det goda samarbetet med Värmland kan fortsätta. Patienterna från Värmland är avgörande för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ.

Det är också ett mycket positivt besked för Karlskoga lasarett, där var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Hade Regeringens planer på storregion gått igenom hade Värmland förts till västra Götaland med en stor osäkerhet för dagens viktiga samarbeten mellan Örebro och Värmland.

Nu kan vi lägga tid och kraft på det viktiga arbetet att förbättra och utveckla sjukvården, i stället för att bygga nya stora byråkratier och organisationer. Regeringens planer på storregioner hade inneburit att all ledningskraft under många år gått till organisationsbyggande, revirstrider och byråkratiska processer.

Att förslaget faller är ett stort misslyckande för både den socialdemokratiska Regeringen och de rödgröna landstings- och regionledningarna som stridit så hårt för storregioner. Det är bättre att stärka de funktionella samarbeten som vi har redan i dag, avslutar Ola Karlsson.