Allt fler sjuka får vänta på vård.

Köerna växer till specialistsjukvården både här i länet och i hela landet. Alliansregeringen införde den s.k. kömiljarden vilket ledde till att vårdköerna kortades kraftigt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Regeringen valde att avskaffa kömiljarden och nu växer köerna till vården kraftigt över hela landet.

Jag brukar till varje budgetdebatt visa hur många som tvingas vänta länge på vård i vårt län och av en händelse hittade jag härom dagen mina bilder från 2012 års budgetdebatt, de översta siffrorna. 2017 år siffror är de nedersta:20171024_111132

Jag anser att Regionens viktigaste uppgift är att ge sjuka vård och att den vården ska ges i tid.

Vilka åtgärder avser du vidta för att se till att sjuka ska kunna få vård i tid?

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M)Ola Karlsson

Annonser

Interpellation

Det är viktigt med fler fasta läkare:

 • för patienterna
 • för patientsäkerheten
 • för arbetsplatsen
 • för effektiviteten
 • för kostnaderna

För många patienter är det väldigt viktigt att kunna träffa samma läkare vid varje besök på ex vårdcentralen. Det skapar trygghet att känna och känna igen sin läkare, det skapar säkerhet när läkaren redan har mycket information om patienten, det skapar effektivitet när läkaren kan koncentrera sig på förändringar och inte behöver lägga mycket tid på att få grundläggande information från patienten. Det är extra viktigt för de allt fler patienter som har kroniska sjukdomar, som t.ex. diabetes eller en cancerdiagnos.

Det är också viktigt för arbetsplatsen med fasta läkare som kan rutiner och känner sina arbetskamrater. Det sparar tid och leder till bättre effektivitet om det är väl fungerande arbetslag, där man inte ständigt behöver lära upp nya medarbetare om verksamhetens rutiner och processer. Det blir dyrare med fler hyrläkare.

Därför är det så oroande att kostnaderna för hyrläkare ökar i Region Örebro län. År 2013 var kostnaderna i primärvården drygt 40 miljoner kronor medan de stigit till knappt 100 miljoner kronor år 2016. I september är kostnaderna hittills i år 80 miljoner i primärvården. I psykiatrin har kostnaderna stigit med 7 miljoner kronor mellan 2016 och 2017 för perioden januari-september.

I handlingsplanen för ekonomi i balans som beslutades 2016 fanns ett särskilt uppdrag att minska hyrläkarkostnaderna, trots det fortsätter de att öka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder planeras för att säkra att patienterna ska kunna få en fast läkarkontakt och att beroendet av hyrläkare kan minskas?

Karlskoga den 23 oktober 2017

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M)

 • Kapa köerna för att sjuka ska kunna få vård i tid, ge sjuka äldre bättre vård och ge vårdens medarbetare bättre verktyg så att de lättare klarar sina viktiga jobb. Det är några av de rejäla satsningar vi i Alliansens föreslår i vår gemensamma budget för Region Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd efter dagens beslut om budget i Regionstyrelsen.
 • Örebro län tillhör de sämre länen i landet på att ge sjuka vård i tid. I augusti i år var det mer än 6000 patienter som väntat mer än 90 dagar på besök eller nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen tycker inte att det är acceptabelt utan föreslår mer pengar och andra arbetssätt för att korta köerna.
 • Antalet äldre kommer att öka kraftigt i vårt län samtidigt som sjukvården för gamla måste förbättras. Därför vill vi i Alliansen förbättra kunskaperna med ett geriatriskt centrum, arbeta förebyggande med Seniorhälsa och förbättra vården med bl.a vårdcoacher för mångbesökare på akuten. Våra gamla är värda en bättre sjukvård.
 • Antalet hyrläkare ökar och kontinuiteten brister på många ställen i vården. Vi i Alliansen vill ge vårdens medarbetare bättre verktyg att klara sina viktiga jobb genom nytt vårdinformationssystem, bättre schemaläggning och satsningar på kompetensutveckling Det måste kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet när man jobbar i länets sjukvård.
 • Fler företag och fler som jobbar kräver både satsningar på nyföretagande i länet och att Regionen välkomnar företagsamhet inom sjukvården. Det är bra både för patienter och medarbetare att det finns möjlighet att välja både vårdgivare och arbetsgivare.

– Fortsatt långa köer till vården med (S) förslag till budget för Regionen. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i en kommentar till den budget som (S), (V) och (Mp) presenterat. Dagens långa köer är ett socialdemokratiskt misslyckande och tyvärr är det länets patienter som får betala priset.

– Örebro län har bland de längsta vårdköerna i landet och jag ser inga skarpa förslag för att korta dem. Jag kan inte förstå varför de som är sjuka i vårt län ska behöva vänta längre på operation eller behandling än sjuka i andra län.

– Jag ser tre viktiga och stora utmaningar som måste hanteras och lösas i regionen:

 1. Köerna till sjukvården måste kortas, sjuka ska få vård i tid.
 2. Vårdens medarbetare måste få bättre verktyg att klara sina viktiga jobb, det kräver bättre arbetsvillkor, bättre IT-system, bra handledning och närvarande chefer.
 3. De mest sjuka äldre måste få bättre sjukvård, både för att det blir allt fler äldre men också för att det är en grupp där vården inte fungerar tillräckligt bra idag.

– Majoritetens förslag till budget räcker inte till. Det behövs ett nytt styre i Region Örebro län, så att sjuka ska kunna få vård i tid, avslutar Ola Karlsson.

 • Ny järnväg Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är avgörande för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken Stockholm- Oslo. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Åtgärdsvalsstudien som kom från Trafikverket i dag är tydlig på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förstärka järnvägen och tågtrafiken efter sträckan Stockholm-Oslo. Det är också ett välkommet besked att Trafikverket nu går vidare och gör fördjupade analyser av de olika åtgärdsförslagen.
 • Snabb tågtrafik som knyter ihop Örebro med Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad skulle förbättra arbetsmarknaden dramatiskt och skapa goda möjligheter till nya jobb och nya företag i hela regionen. Att knyta ihop städerna till en gemensam arbetsmarknad vore väldigt, väldigt bra.
 • Nu när planerna på storregioner med en skarp gräns mellan Örebro och Värmland fallit finns bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken tillsammans, avslutar Ola Karlsson.
 • Det finns inget oetiskt eller fel i försvarsjobben i Karlskoga. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Det är fel av majoriteten i Region Örebro län att stämpla de jobben och företagen som oetiska. Tvärtom är det både viktigt och riktigt att jobba med att tillverka vapen som försvarar frihet och demokrati. Att vi har många som jobbar i försvarsindustrin och i företag som är underleverantörer till dem är bra för länet.
 • Regionens Ekonomi- och ägarutskott tog i går beslut om nya riktlinjer för placeringar av regionens pengar. Beslutet innebär att det inte skulle vara etiskt eller ansvarsfullt att placera i företag som tillverkar vapen.
 • Jag anser att detta är fel. Det är fel att utesluta placeringar i företag som producerar vapen eller försvarsmateriel för att försvara Sverige och andra demokratier. Svenska vapen försvarar på många platser frihet och demokrati. Det är dessutom tusentals arbetstillfällen i länet som finns i företag som producerar försvarsmateriel eller komponenter och delar till försvarsmateriel, avslutar Ola Karlsson.
 • Det blir lägre pension för sjuksköterskorna om det rödgröna förslaget om s.k. ”bankskatt” genomförs. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, som lägger fram en interpellation till Regionstyrelsens nya ordförande Andreas Svahn idag.
 • En skatt på finansiella transaktioner träffar inte bara banker utan till stor del försäkringsbolag och pensionsförvaltare. För KPA som förvaltar stora delar av Regionens pensioner slår en ny skatt direkt mot pensionerna.
 • (S)-förslaget om bankskatt leder inte bara till lägre pensioner för vårdens medarbetare. Det leder också till högre kostnader för Region Örebro län, både för försäkringar och för ekonomiförvaltningen.
 • Förslaget innebär införandet av en särskild skatt med 15% på lönesumman för de som jobbar med finansiella tjänster. För Region Örebro län innebär det nya direkta kostnader för internbank, avbetalningstjänster, finansförvaltning samt pensionsförvaltning, därför att de som arbetar med dessa tjänster får den nya särskilda skatten.
 • Jag tycker det vore bättre att använda landstingsskatten till att korta köerna och förbättra sjukvården istället för att betala nya skatter. Jag vill nu få en tydlig redovisning av dels hur stora extra kostnader som förslaget skulle innebära för Region Örebro län, dels hur mycket lägre pensionerna blir om det rödgröna förslaget genomförs, avslutar Ola Karlsson.